Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego www.adamdebowski.pl/sklep oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie produktów.

§ 1

Definicje

 1. Instytut Liderów Zmian – właściciel Serwisu, firma Instytut Liderów Zmian S.C. z siedzibą w Warszawie 02-775, przy ulicy ul. Kierbedzia 6/92; adres e-mail : info@adamdebowski.pl
 2. Serwis – internetowy serwis usługowy, pośredniczący między Autorem a Użytkownikiem w transakcjach sprzedaży Produktów. Adresy internetowy Serwisu to http://sklep.adamdebowski.pl/
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w wypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna nabywająca Produkt za pomocą Serwisu.
 4. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żadanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne;
 5. Materiały – jeden lub kilka komputerowych plików zawierających nagrania wideo lub inne pliki będące podstawowym składnikiem Produktu.
 6. Materiały Dodatkowe – zero lub więcej plików komputerowych będących dodatkiem do Produktu.
 7. Produkt – usługa odpłatnego dostępu do określonych Materiałów oraz Materiałów Dodatkowych w postaci komputerowych plików, świadczona za pomocą Internetu przez Autora na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu.
 8. Hasło – poufny ciąg znaków alfanumerycznych, znany wyłącznie Użytkownikowi, konieczny
  do autoryzowanego dostępu do Serwisu http://sklep.adamdebowski.pl/ oraz Produktów
  określany przez Użytkownika w trakcie dokonywania pierwszego zakupu Produktu.
 9. Reklamacja  złoszenie Instytut Liderów Zmian przez Użytkownika wady Produktu,
 10. Proces Reklamacyjny – ciąg czynności Użytkownika i Instytut Liderów Zmian mający na celu rozpatrzenie rekamacji dokonanej przez Użytkownika, a w przypadku jej uwzględnienia,
  także usunięcie wady Produktu.
§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Z chwilą złożenia zamówienia w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się
  do ich przestrzegania. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu,
  Instytut Liderów Zmian ma prawo odmówić Użytkownikowi świadczenia usług.
 2. Instytut Liderów Zmian zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego Regulaminu, bez podania przyczyny oraz w jakimkolwiek czasie.
 3. Każdy użytkownik Internetu (osoba) może swobodnie przeglądać zawartość Serwisu.
 4. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie, pozwalające na przeglądanie stron WWW, odtwarzanie dźwięku a także posiadanie skrzynki pocztowej email.
 5. Użytkownikiem mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. (osoby prawne lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej)
 6. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Instytut Liderów Zmian zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Instytut Liderów Zmian zastrzega sobie prawo do zmiany terminu publikacji materiału, ze względów technicznych lub organizacyjnych.
§ 3

Korzystanie z Serwisu

I Składanie i realizacja zamówień

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu produktów w postaci plików komputerowych zawierających nagrania wideo, lub inne pliki.
 2. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Instytut Liderów Zmian należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu. Informacje o cenie oraz ewentualnych innych kosztach zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz podczas składania zamówienia.
 3. Instytut Liderów Zmian zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia. Anulowanie zamówienia przez Instytut Liderów Zmian powoduje ten skutek, że umowę uznaje się za niezawartą.
 4. Zamówień można dokonywać przez cały rok, 7 dni w tygodniu, 24 godziny w ciągu doby.
 5. Ceny wszystkich Produktów znajdujących się w Serwisie są cenami brutto podanymi w złotych polskich zawierającymi podatek VAT.
 6. Podstawowym sposobem dostawy Produktu jest pobranie go przez Użytkownika drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe bezpośrednio do pamięci komputera.
 7. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, wysyłana jest do Użytkownika wiadomość e-mail, zawierająca informacje pozwalające uzyskać dostęp do zakupionych Produktów.
 8. Produkt zostanie udostępniony Użytkownikowi nie później niż w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia zapłaty przez Instytut Liderów Zmian. W przypadku zakupu webinaru, który ma określoną datę w przyszłości, dostęp do transmisji na żywo będzie przesłany w dniu webinaru.
 9. Produkt z zapisem VOD z transmisji na żywo jest dostarczany Użytkownikowi nie później niż w ciągu 14 dni od daty transmisji na żywo.
 10. Instytut Liderów Zmian zobowiązuje się dostarczyć Użytkownikowi Produkt pozbawiony wad, zgodny z opisem znajdującym się na stronie internetowej Serwisu.
 11. O wszelkich dodatkowych obowiązkach zapłaty związanych ze świadczeniem głównym Użytkownik zostanie poinformowany przez Instytut Liderów Zmian. Dokonując zakupu Produktu (kliknięcie ikony ,,dodaj do koszyka” oraz potwierdzeniu zamówienia w zakładce ,,zamowienie”) Użytkownik wyraża zgodę na dodatkową płatność związaną z tym Produktem.
 12. Faktury VAT wystawiane są na życzenie Użytkownika. W takim przypadku niezbędne jest podanie numeru NIP oraz danych do faktury zgodnie z odpowiednim formularzem. Składając zamówienie Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury oraz jej odbiór bez konieczności składania swojego podpisu.

II Zasady korzystania z zakupionych Produktów

 1. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią utworu.
 3. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach) w sposób niezgodny z prawem. Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.
 4. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, Instytut Liderów Zmian może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy produktu (Użytkownika), z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu.

III Reklamacje i zwroty

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i propozycje pod jego adresem, skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy info@adamdebowski.pl.
 2. W przypadku, gdy zakupiony Produkt okaże się wadliwy, w szczególności, gdy nie uruchamia się lub pobrany plik z Produktem jest uszkodzony, niepełny lub niezgodny z opisem zamieszczonym na stronie Serwisu lub Produkt nie został dostarczony w terminie określonym w niniejszym Regulaminie, Użytkownik może w terminie 14 dni od zakupu wystąpić do Instytut Liderów Zmian z reklamacją.
 3. Użytkownik, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie drogą mailową w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres e-mail: info@adamdebowski.pl
 4. Po upływie 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy Użytkownik traci przedmiotowe prawo.
 5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Użytkownik zobowiązany jest do wysłania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz numer konta na jaki mają być zwrócone środki.
 6. Instytut Liderów Zmian niezwłocznie potwierdza Użytkownikowi, drogą mailową, otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy, umowę taką uważa się za niezawartą. Użytkownik traci dostęp do Produktu, natomiast Sprzedający zwraca uiszczoną cenę. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 8. Zwrot płatności nastąpi taką samą drogą jaka została wykorzystana przez Użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba, że Użytkownik wyraźnie wskaże inne rozwiązanie. W każdym przypadku Użytkownik nie ponosi opłat związanych ze zwrotem płatności.
 9. Instytut Liderów Zmian rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Instytut Liderów Zmian poinformuje Użytkownika za pomocą listu e-mail.
 10. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji Instytut Liderów Zmian dokonuje zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za reklamowany Produkt w formie przelewu na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, w okresie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia otrzymania formularza zwrotu. Instytut Liderów Zmian zastrzega sobie prawo potracenia kosztów manipulacyjnych.
 11. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Instytut Liderów Zmian, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszystkie posiadane kopie Produktu którego reklamacja dotyczy.

IV Faktury VAT

 1. Użytkownik akceptuje faktury otrzymywane w formie elektronicznej.
 2. Użytkownik otrzymuje faktury VAT w formie elektronicznej w postaci pliku PDF. Aby otrzymać fakturę Użytkownik zaznaczy przy składaniu zamówienia „Chcę otrzymać fakturę” i poda dane do faktury w odpowiednich polach formularza.
 3. Duplikaty do faktur wystawionych i dostarczonych w formie elektronicznej będą przyjmowane w formie elektronicznej.
 4. Instytut Liderów Zmian zbiera i przetwarza za pomocą Serwisu dane osobowe, dobrowolnie podane przez Użytkownika.
 5. Zbierane i przetwarzane są jedynie te dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia przez Instytut Liderów Zmian usług na rzecz Użytkownika oraz zapewnienia mu pomocy.
§ 4

Polityka prywatności

 1. Instytut Liderów Zmian zbiera i przetwarza za pomocą Serwisu dane osobowe, dobrowolnie podane przez Użytkownika.
 2. Zbierane i przetwarzane są jedynie te dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia przez Instytut Liderów Zmian usług na rzecz Użytkownika oraz zapewnienia mu pomocy.
 3. Instytut Liderów Zmian zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości email osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z postanowieniami Regulaminu korzystania z serwisu.
 4. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności za nabywane towary/produkty/usługi są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (60-324 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.
 5. Wszelkie inne kwestie związane z bazami danych oraz ochroną danych osobowych opisane są w ,,Polityka Prywatności” na stronie: https://adamdebowski.pl/polityka-firmy/
§ 5

Warsztaty, szkolenia, coachingi, seminaria

 1. Instytut Liderów Zmian jest marką firmy Instytut Liderów Zmian S.C.
 2. Instytut Liderów Zmian jest instytucją zrzeszoną w Coaching Division of American Board, American Board of NLP (ABNLP) (www.abh-abnlp.com), Time Line Therapy Association (TLTA), American Board of Hypnotherapy (ABH).
 3. Uczestnicy wszystkich szkoleń pisemnie oświadczają, że w żadnej formie nie będą ich utrwalać i nagrywać.
 4. Instytut Liderów Zmian może odmówić każdemu uczestnictwa w szkoleniu/coachingu.
 5. Instytut Liderów Zmian nie jest w jakikolwiek sposób odpowiedzialny za to, w jaki sposób i z jakimi skutkami korzysta się z naszych technologii, produktów i usług.
 6. Instytut Liderów Zmian, Adam Dębowski i Kamila Kurek-Dębowska nie są odpowiedzialni za to, że nieupoważnione osoby wykorzystują logo firmy lub ich nazwiska do swoich publikacji.
 7. Jeśli z jakichś powodów nie mógłbyś przyjść na opłacone szkolenie, możesz zawsze przyjść na następne w kolejnym terminie, nie płacąc nic dodatkowo (nawet w przypadku zmiany cen) pod warunkiem poinformowania nas o tym co najmniej 7 dni przed szkoleniem. Zwrot wpłaconej kwoty jest możliwy do miesiąca przed terminem szkolenia. Po tym czasie, można otrzymać zwrot wysokości 50% wpłaconej sumy. Zasada ta nie dotyczy cykli szkoleniowych.
 8. Ponieważ cykl szkoleniowy zakłada proces pracy indywidualnej i daje uczestnikowi dostęp do szerokiego zakresu materiałów, nie jest możliwe wycofanie się z cyklu i prośba o zwrot pieniędzy.
 9. Zwrot jest możliwy jedynie w wyjątkowych okolicznościach, po upłynięciu min. 5 miesięcy od rozpoczęcia cyklu (coachingu, szkolenia), odbyciu co najmniej pięciu sesji/jednego szkolenia. Okoliczności te związane mogą być jedynie z tzw. siłą wyższą, ciężką chorobą, bardzo trudną sytuacją finansową uniemożliwiającą dalsze uczestniczenie w cyklu. Jeśli powodem prośby o zwrot pieniędzy jest przyczyna finansowa, pierwszym krokiem jest praca doradcza z Adamem Dębowskim, aby znaleźć najlepsze możliwe rozwiązanie.
 10. Ze względu na to, że praca podczas cyklu to dostęp do szerokiego zakresu materiałów online, które można pobrać na swój dysk, a praca doradcza nie skupia się tylko na dniach szkoleniowych i spotkaniach, ale na wsparciu między spotkaniami oraz pracy zespołu Instytutu nad rozwojem uczestnika, zwrot jest liczony z niewykorzystanych szkoleń otwartych oraz spotkań indywidualnych, przy czym maksymalna wysokość zwrotu pieniędzy wynosi 25% zapłaconej kwoty.
 11. Czas na zrealizowanie zawartości merytorycznej cyklu wynosi 2 lata od momentu opłacenia cyklu.
 12. W przypadku skreślenia z listy uczestników kursu przez Instytut Liderów Zmian z przyczyn leżących po stronie uczestnika, czy też rezygnacji Uczestnika w trakcie trwania kursu, całkowita wartość kursu nie podlega zwrotowi.
 13. Instytut Liderów Zmian zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn od niego niezależnych, lub w przypadku, gdy nie zgłosi się wystarczająca liczba uczestników. W takim przypadku uczestnicy, którzy dokonali wpłaty, mają możliwość przeniesienia wpłaty na inny termin tego szkolenia lub na inne szkolenie w Instytucie albo otrzymanie zwrotu pieniędzy.
 14. Miejsce na szkoleniu gwarantuje wpłata pieniędzy na konto Instytut Liderów Zmian. Zapisanie się poprzez formularz jest tylko wstępną rezerwacją miejsca. Cena aktualna przy zakupie szkolenia ze strony internetowej, obowiązuje do momentu przelania pieniędzy na konto Instytutu Liderów Zmian, w terminie określonym w ofercie.
 15. Klient uzyskuje certyfikat z danego szkolenia po odbyciu całego szkolenia, zdania egzaminów praktycznych i teoretycznych oraz po wpłaceniu składki członkowskiej (opłaty za certyfikat).
 16. W całym cyklu klient może opuścić dwa dni, ale o certyfikat może ubiegać się po odrobieniu materiału według zaleceń trenera prowadzącego.
 17. W przypadku nie zdania egzaminów, klient nie otrzymuje zwrotu pieniędzy za certyfikaty i szkolenie.
 18. Klient zobowiązuje się do przestrzegania standardów etycznych poznawanych podczas szkoleń.
 19. Klient zobowiązuje się do przestrzegania warunków certyfikacyjnych opisanych. Ukończenie szkolenia nie uprawnia Klienta do posługiwania się tytułem. Umożliwia to otrzymanie certyfikacji. Więcej na ten temat można znaleźć w punkcie opisującym Certyfikację.
 20. Warsztaty, szkolenia, coachingi i seminaria mają charakter edukacyjny i nie zastępują terapii. Trener i Coach w Instytucie Liderów Zmian są w pełni przeszkoleni w zakresie metod coachingu. Nie są natomiast lekarzami medycyny ani psychiatrami. Podczas treningu/coachingu będą używać jedynie narzędzi, które znają, i z zakresu których zostali profesjonalnie przeszkoleni.
 21. Jeśli pracujesz obecnie z lekarzem /psychiatrą/psychologiem lub innym coachem, przyjmujesz leki, które wpływają na Twój stan psychofizyczny, bądź cierpisz na jakąś chorobę, jesteś zobligowany poinformować nas o tym przed szkoleniem/coachingiem. Ponadto, trener/coach potrzebuje mieć pewność, że poinformowałeś swojego lekarza/psychiatrę o rozpoczęciu treningu/coachingu.

 

Kodeks etyczny i standardy pracy

Warsztaty, szkolenia, coachingi i seminaria są prowadzone według najwyższych standardów międzynarodowych organizacji. Aby dowiedzieć się więcej o Kodeksie etycznym oraz Standardach Coachingowych, którymi kierujemy się w naszej pracy, kliknij tutaj.

Warsztaty, szkolenia, coachingi, seminaria

 1. Instytut Liderów Zmian jest marką firmy Instytut Liderów Zmian S.C.
 2. Instytut Liderów Zmian jest instytucją zrzeszoną w Coaching Division of American Board, American Board of NLP (ABNLP) (www.abh-abnlp.com), Time Line Therapy Association (TLTA), American Board of Hypnotherapy (ABH).
 3. Uczestnicy wszystkich szkoleń pisemnie oświadczają, że w żadnej formie nie będą ich utrwalać i nagrywać.
 4. Instytut Liderów Zmian może odmówić każdemu uczestnictwa w szkoleniu/coachingu.
 5. Instytut Liderów Zmian nie jest w jakikolwiek sposób odpowiedzialny za to, w jaki sposób i z jakimi skutkami korzysta się z naszych technologii, produktów i usług.
 6. Instytut Liderów Zmian, Adam Dębowski i Kamila Kurek-Dębowska nie są odpowiedzialni za to, że nieupoważnione osoby wykorzystują logo firmy lub ich nazwiska do swoich publikacji.
 7. Jeśli z jakichś powodów nie mógłbyś przyjść na opłacone szkolenie, możesz zawsze przyjść na następne w kolejnym terminie, nie płacąc nic dodatkowo (nawet w przypadku zmiany cen) pod warunkiem poinformowania nas o tym co najmniej 7 dni przed szkoleniem. Zwrot wpłaconej kwoty jest możliwy do miesiąca przed terminem szkolenia. Po tym czasie, można otrzymać zwrot wysokości 50% wpłaconej sumy. Zasada ta nie dotyczy cykli szkoleniowych.
 8. Cykl szkoleniowo-coachingowy 6-12 miesięczny: Ponieważ cykl szkoleniowy zakłada proces pracy indywidualnej i daje uczestnikowi dostęp do szerokiego zakresu materiałów, nie jest możliwe wycofanie się z cyklu i prośba o zwrot pieniędzy.
 9. Cykl szkoleniowo-coachingowy 6-12 miesięczny: Zwrot jest możliwy po zrealizowaniu minimum 90% programu/sesji i jedynie w wyjątkowych okolicznościach.  Okoliczności te związane mogą być jedynie z ciężką chorobą, nieszczęśliwym wypadkiem. Jeśli powodem prośby o zwrot pieniędzy jest przyczyna finansowa, pierwszym krokiem jest praca doradcza z Adamem Dębowskim, aby znaleźć najlepsze możliwe rozwiązanie.
  • Ze względu na to, że praca podczas cyklu to dostęp do szerokiego zakresu materiałów online, które można pobrać na swój dysk, a praca doradcza nie skupia się tylko na dniach szkoleniowych i spotkaniach, ale na wsparciu między spotkaniami oraz pracy zespołu Instytutu nad rozwojem uczestnika, zwrot jest liczony z niewykorzystanych szkoleń otwartych oraz spotkań indywidualnych.
  • Maksymalna wysokość zwrotu pieniędzy wynosi 20% zapłaconej kwoty.
  • Czas na zrealizowanie zawartości merytorycznej cyklu wynosi 2 lata od momentu opłacenia cyklu.
 10. W przypadku skreślenia z listy uczestników kursu przez Instytut Liderów Zmian z przyczyn leżących po stronie uczestnika, czy też rezygnacji Uczestnika w trakcie trwania kursu, całkowita wartość kursu nie podlega zwrotowi.
 11. Instytut Liderów Zmian zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn od niego niezależnych, lub w przypadku, gdy nie zgłosi się wystarczająca liczba uczestników. W takim przypadku uczestnicy, którzy dokonali wpłaty, mają możliwość przeniesienia wpłaty na inny termin tego szkolenia lub na inne szkolenie w Instytucie albo otrzymanie zwrotu pieniędzy.
 12. Miejsce na szkoleniu gwarantuje wpłata pieniędzy na konto Instytut Liderów Zmian. Zapisanie się poprzez formularz jest tylko wstępną rezerwacją miejsca. Cena aktualna przy zakupie szkolenia ze strony internetowej, obowiązuje do momentu przelania pieniędzy na konto Instytutu Liderów Zmian, w terminie określonym w ofercie.
 13. Klient uzyskuje certyfikat z danego szkolenia po odbyciu całego szkolenia, zdania egzaminów praktycznych i teoretycznych oraz po wpłaceniu składki członkowskiej (opłaty za certyfikat).
 14. W całym cyklu klient może opuścić dwa dni, ale o certyfikat może ubiegać się po odrobieniu materiału według zaleceń trenera prowadzącego.
 15. W przypadku nie zdania egzaminów, klient nie otrzymuje zwrotu pieniędzy za certyfikaty i szkolenie.
 16. Klient zobowiązuje się do przestrzegania standardów etycznych poznawanych podczas szkoleń.
 17. Klient zobowiązuje się do przestrzegania warunków certyfikacyjnych opisanych. Ukończenie szkolenia nie uprawnia Klienta do posługiwania się tytułem. Umożliwia to otrzymanie certyfikacji. Więcej na ten temat można znaleźć w punkcie opisującym Certyfikację (przekierowanie)
 18. Warsztaty, szkolenia, coachingi i seminaria mają charakter edukacyjny i nie zastępują terapii. Trener i Coach w Instytucie Liderów Zmian są w pełni przeszkoleni w zakresie metod coachingu. Nie są natomiast lekarzami medycyny ani psychiatrami. Podczas treningu/coachingu będą używać jedynie narzędzi, które znają, i z zakresu których zostali profesjonalnie przeszkoleni.
 19. Jeśli pracujesz obecnie z lekarzem /psychiatrą/psychologiem lub innym coachem, przyjmujesz leki, które wpływają na Twój stan psychofizyczny, bądź cierpisz na jakąś chorobę jesteś zobligowany poinformować nas o tym przed szkoleniem/coachingiem. Ponadto, trener/coach potrzebuje mieć pewność, że poinformowałeś swojego lekarza/psychiatrę o rozpoczęciu treningu/coachingu.
 20. Zapis nas szkolenie, coaching lub cykl w formie: na żywo, przez telefon, e-mail, przez stronę www oraz opłacenie szkolenia, coachingu, cyklu oznacza akceptację Polityki Prywatności

 

Certyfikacja

Aktualne warunki certyfikacji opisane są w: Wymagania certyfikacji.

 1. W przypadku nie zaliczenia egzaminów teoretycznych i praktycznych po szkoleniach z Cyklu Master Coach klient nie jest uprawniony do otrzymania certyfikatów. Warunki i standardy certyfikacji ustalane są przez Trenerów Instytutu.
 2. Osoba po zakończonym szkoleniu lub cyklu nie jest uprawniona do stosowania tytułów: Praktyk i Master Coach w Coaching Division of ABNLP, Praktyk i Master TLT w TLTA, Praktyk i Master Hipnozy w ABH, Praktyk i Master NLP w ABNLP, Business Coach CVP, Coach Grupowy CVP, Trener CVP, jeśli nie ukończyła procesu certyfikacji. Dopiero ukończenie procesu certyfikacji i posiadanie aktualnego certyfikatu uprawnia do stosowania tytułu.
 3. Osoba po zakończonym szkoleniu lub cyklu nie jest uprawniona do stosowania Licencji Coacha CVP, Licencji Trenera CVP, Licencji Poziomów Wartości Gravesa, jeśli nie ukończyła procesu certyfikacji. Dopiero ukończenie procesu certyfikacji i posiadanie aktualnego certyfikatu uprawnia do stosowania Licencji.

Ważne: Aby otrzymać certyfikaty należy spełnić warunki, takie jak: uczestnictwo w szkoleniu, zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego, opłacenie składki członkowskiej.

 

Płatności za certyfikaty

Opłaty za wszystkie certyfikaty nie są wliczone w cenę szkolenia. Opłata za certyfikat jest jednocześnie opłatą członkowską w Coaching Division of ABNLP, ABNLP, TLTA, ABH oraz w Instytucie Liderów Zmian. Członkostwo obowiązuje przez rok. Jeśli osoba chce korzystać z danego tytułu w swojej pracy coachingowej, trenerskiej, czy biznesowej zobowiązana jest prawnie do opłaty za następny rok.

§ 6

Postanowienia końcowe

I Zmiany regulaminu

 1. Instytut Liderów Zmian zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z zastrzeżeniem iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia.
 2. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie.
 3. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Serwisem a Użytkownikiem.

II Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Instytut Liderów Zmian nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, stosowaniem się do informacji prezentowanych w Serwisie lub zawartych w Produktach w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.
 2. Instytut Liderów Zmian nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej.
  Instytut Liderów Zmian nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej.
 3. Instytut Liderów Zmian zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu (całościowego lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Instytut Liderów Zmian.